Ücretler düşürülmeksizin çalışma süresinin azaltılması mücadelesi – 2

Hazırlayan: Metin ALAN 

 

İsviçre’deki mevcut yasal durum

Esasen İsviçre’de adına iş kanunu diyebileceğimiz ayrı bir kanun bulunmamaktadır. İş kanunu, işçilere çok az hak ve çok sayıda yükümlülük sunan yaklaşık kırk maddeden oluşan Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu, işverene çalışma süresi için ödeme yapma zorunluluğu bile getirmemektedir, ancak yine de parça başı çalışmaya ve aynî (nakit değil mal ile ödeme) ödemeye izin vermektedir.

Çalışma saatlerinin düzenlenmesi, Fabrika, Ticaret ve Sanayi Çalışmalarına İlişkin Kanun (LTr) ve Federal Konsey’in ilgili yönetmeliklerinde yer almaktadır.Ayrıca, toplu taşıma şirketleri, karayolu nakliye şirketleri, federal idare ve posta hizmetleri personeli için özel yasalar bulunmaktadır.

Çalışma süresine ilişkin temel düzenlemeler İş Kanununda tanımlanmıştır. 9. Madde, normal çalışma haftasını, profesyonel sektöre bağlı olarak en fazla 45 veya 50 saat olmak üzere 5.5 gün olarak belirlemektedir.

İş Kanunu aynı zamanda haftada 4 saat fazla mesai imkânı tanımakta olup, işçi bir yıl içinde 60 saat fazla mesai yaptığında, 14 hafta içinde fazla mesaisini telafi etmediği takdirde %25 oranında ek ücret alma hakkına sahiptir. Başka bir deyişle, fazla mesai şirkete normal çalışmadan daha pahalıya mal olmaz. Yasa, haftalık 45 saat sınırı olanlar için azami 170 saat fazla mesai, 50 saat sınırı olanlar için ise yıllık 140 saat fazla mesai öngörmektedir.

İş Kanunu, dört saatlik fazla mesai sınırına bir istisna da getirerek, aşağıdaki koşullarda bu sınırın aşılmasına izin vermektedir: işin gece veya Pazar günleri yapılmaması (ilgili istihdam bürosundan izin alınması gerekir); çalışma dönemleri arasındaki 11 saatlik dinlenme süresine uyulması ve dört haftalık bir dönem boyunca haftalık azami ortalama çalışma süresine uyulması. Bu, 72 saatlik çalışma haftalarının mümkün olduğu anlamına gelir.

Bu nedenle, İsviçre’de 1 Mayıs 1890’daki temel talebin henüz gerçekleşmediği söylenebilir, çünkü çalışma günleri normalde tarımda ve toplu iş sözleşmesi olmayan diğer sektörlerde olduğu gibi günde 10 saate kadar ve düzensiz olarak günde 12 saate kadar çıkabilmektedir.

Buna ek olarak, şirketler, Madde 9’da belirtilen azami haftalık çalışma süresi sınırına ulaşılıncaya ve telafi edilmemiş 60 saat birikinceye kadar, fazla mesai için ek ödeme yapmaksızın, bireysel iş sözleşmelerinde haftalık 40 saatlik bir süre belirleyebilirler.Bu faktör, bireysel sözleşmede belirlenen haftalık sınırı pratikte önemsiz hale getirir, çünkü işçiden fazla mesai yapmasını isterse şirket için cezai bir yaptırım yoktur.

Çalışma haftalarının ve günlerinin uzunluğuna ilişkin olarak iş hukukunun bir diğer sorunlu yönü de, kamyon şoförleri ya da sağlık veya tarım sektöründe çalışanlar gibi uzun bir meslek listesine yönelik istisnalar var. Ve bu istisnalar işin çok yorucu olduğu ve genellikle büyük sorumluluklar taşıdığı sektörlerde daha da uzun çalışma günlerine izin vermektedir.

Çalışma süresine ilişkin diğer kriterler açısından da durum çok daha iyi değildir: yıllık izin açısından yasa yetişkin işçiler için sadece 4 hafta, 20 yaşın altındaki genç işçiler için ise 5 hafta ücretli izin öngörmektedir. Bir ömür boyu çalışma süresine bakarsak, maksimum emeklilik maaşı erkekler için 45 yıl, kadınlar için 44 yıl prim ödemeyi gerektirmektedir, ancak zorunlu eğitimden hemen sonra çalışmaya başlayanlar sırasıyla 50 ve 49 yıl çalıştıktan sonra emekli olabileceklerdir.

Özetle, İsviçre’deki çalışma süresi düzenlemelerinin birçok eksiği vardır ve işveren dostudur. Birincisi, özellikle de haftada 40 ve hatta 35 saatin uzun süredir geçerli olduğu komşu ülkelerle kıyaslandığında, 45/50 saat sınırı zaten yüksek. Buna ek olarak, yaşam boyu çalışma süresi dünyadaki en uzun süreler arasındadır ve ücretli tatil hakkı çok sınırlı ve düşüktür.

Çeşitli yasaların sağladığı aşırı esneklik, işverenlere şirketin ihtiyaçlarına göre çalışma süresini mümkün olduğunca uzatma konusunda büyük bir keyfiyet sağlamaktadır. Ayrıca, karmaşıklık, muafiyetler ve istisnalar, sağlanan az sayıdaki hakkın doğru uygulanıp uygulanmadığını denetlemeyi zorlaştırmakta ve alanı işverenler tarafından istismara açık hale getirmektedir.

Çalışma zamanı boş zamanla birleştiriliyor

İş kanunu tarafından tanınan bir diğer önemli husus da, güvencesizliğe kapı aralayan asgari garanti saat sınırı olmaksızın bir kişinin istihdam edilebilmesidir. Bu şekilde çalışanlar genellikle iş günlerine veya haftalarına ne zaman başlayacaklarını veya hatta ne zaman bitireceklerini bilemezler. Sonuç olarak, boş zamanlarında bile hayatlarını planlayamamaktadırlar. Çünkü her zaman işverenlerinden gelecek telefonu beklemek zorundadırlar ya da işlerinin ne zaman biteceğini asla bilemezler. Smood’daki son grevin de gösterdiği gibi, uberizasyon olarak adlandırılan, iş tahsis etmek ve yalnızca gerçekten çalışılan dakikalar için ödeme yapmak için platformların kullanılması giderek büyüyen bir sorundur. Bu uygulamaların düzenlenmesi gerekmektedir.

İşverenlerin tele-çalışma ve Endüstri 4.0’a uyum sağlama bahanesiyle yaptıkları son saldırılar da aynı doğrultudadır. Artık işçilerden günün 24 saati şirketin WhatsApp gruplarına bağlı olmaları, e-postalara her an yanıt verme, cep telefonunun coğrafi konumunu kullanarak işe giriş ve çıkış yapma ve sömürüyü artırmayı mümkün kılan bir dizi teknolojik aracı kullanmaları isteniyor.

Ulusal Konsey Üyesi Jean-Pierre Graber (SVP/UDC), çalışma süreleri arasındaki molayı sekiz saate indirmeye yönelik parlamento girişimini haklı çıkarmak için utanmadan tele-çalışma argümanını kullandı. Ona göre, çalışan bir kişi çocuklarını yatırdıktan sonra bilgisayarının başına geçip şirketin e-postalarını kontrol edebilir. Ancak böyle bir öneri kabul edilirse, bu durum sadece evde bilgisayar başında çalışan şirket yöneticilerini değil, aynı zamanda fabrikada 24 saat içinde iki vardiya planlamasını mümkün kılacak diğer tüm işçileri de etkileyecektir.

Çalışma saatlerinin azaltılması için neden mücadele etmeliyiz?

İlk olarak, çalışma saatlerinin azaltılması emekçiler arasında daha iyi bir iş dağılımı sağlayacaktır.İkinci olarak, çalışma süresinin azaltılması işçilerin yaşam kalitesini artıracaktır. Bu gereklilikler:

En başta yeterince dinlenebilmek için gereklidir. Birçok işçi, bedenlerini ve zihinlerini yoran ağır ve tekrarlayan işlerde çalışmaktadır. Giderek daha fazla ulaşılabilir, daha üretken ve daha rekabetçi olmak zorundalar ve giderek daha fazla stres altındalar. Kısa vadede bu, daha az dinlenme, daha az konsantrasyon ve işyerinde kaza ve yaralanma riskinin artması anlamına gelir. Uzun vadede bunun sağlık üzerinde olumsuz etkileri vardır. İş yerinde geçirilen sürenin azaltılması, ciddi fiziksel sağlık sorunlarını ve tükenmişlik ya da depresyon gibi psikososyal hastalıkları azaltacaktır.

Ailesiyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşayabilmek. Herkes ailesine bakmak, çocuklarının büyümesini izlemek ve eğitimlerine katılmak için yeterli zamana sahip olmalıdır. Aile, çoğumuz için ilk sosyalleşme ve eğitim yeridir. Çocuklar için sağlam bir temel oluşturmada ebeveynlerin varlığı esastır. Yine de pek çok çalışanın her gün aileleriyle geçirecek çok az zamanı var. Bazıları akşam geç saatlere kadar çalışıyor, öyle ki eve geldiklerinde çocuklar çoktan yatmış oluyor. Çalışma saatlerinin azaltılması aynı zamanda hane içinde daha iyi bir görev dağılımına katkıda bulunacak ve her iki ebeveynin de çalışmak zorunda olduğu mütevazı ailelerin çocuk bakım masraflarını sınırlamasına olanak sağlayacaktır.

Boş zamana sahip olabilmek ve sosyal, kültürel ve siyasi hayata katılabilmek. Serbest zamanlar, sosyal, sportif, siyasi ve kültürel faaliyetler birçok insanın günlük sıkıntılardan uzaklaşmasına, sorunlarından kaçmasına ve potansiyellerini geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Ne yazık ki çok sayıda işçi, zaman yetersizliği veya yorgunluk nedeniyle bu tür faaliyetler gerçekleştiremiyor.

İklim değişikliğine karşı mücadeleye katılmak. Endüstriyel faaliyetlerin aşırı verimliliği yoluyla, işverenler daha fazla para kazanmak için kârlarını azami düzeye çıkarmaya çalışırlar. Bu aşırı üretim muazzam bir kirlilik yaratmakta ve aynı zamanda insanlığın ihtiyaçlarını dikkate almadan dünyamızın sınırlarını aşarak yaşamsal kaynaklarımızı tehdit etmektedir. Küresel ısınmayla mücadele aynı zamanda çalışma saatlerinin azaltılmasını ve ekonomik sistemin değiştirilmesini de gerektirmektedir. İşçiler, sınıfsal ve toplumsal mücadeleler yoluyla ekolojik mücadelede önemli bir rol oynayacaklardır.

Talepler İşçilerle birlikte belirlenmeli

Ancak işçilerle birlikte doğru talepler üzerinde çalışmak zorunludur. Sadece çalışma süresinin haftada 35 saate indirilmesini talep etmek yeterli değildir.Bu talebin işçi sınıfı çıkarlarına uygun olarakdoğru bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalışmak gereklidir. Bunun için:

– Ücretlerde azalma ve iş yoğunluğunda artış olmaksızın tüm sektörler için haftada 5 gün, toplam 35 saat talebi zorunlu bir koşul olmalıdır.

– Fazla mesai sınırlandırılmalı ve %25 ek ödeme ile ödenmeli veya %25 ek ödeme ile telafi edilmelidir. Gece çalışması, vardiyalı çalışma ve Pazar günü çalışması için %25 ek ödeme diğer ek ödemelerle birleştirilmelidir.

– Yılda 6 hafta tatil

– Ağır işlerde 35 yıl, diğer işlerde 40 yıl prim ödedikten sonra tam emeklilik,

– Parça başı çalışma, çağrı üzerine çalışma ve dakikaya göre çalışmanın kaldırılması

– Asgari çalışma saati garantisi olmayan iş sözleşmelerinin kaldırılması

– Çalışma saatlerinin en az bir ay önceden planlanması

– Çalışma dönemleri arasında 13 saat mola

– Bir iş günü boyunca gün ortasında en fazla 1,5 saat mola

– Mağaza açılış saatlerinin günde en fazla 11 saat olacak şekilde uyumlaştırılması ve Pazar günleri açılmasının yasaklanması

– Dijital bağlantının kesilmesi, işyerinde olduğu gibi zaman kontrollü tele-çalışma hakkı ve zorunlu tele-çalışmanın yasaklanması

– İşyerinde sağlık hakkı: çalışanların sağlığına saygı gösterilmeli ve yetkili kamu kurumları tarafından düzenli olarak izlenmelidir.

Bu talepler dogma haline gelmemeli, sınıf örgütlerinin aktif tabanıyla ve işyerlerinde geliştirilecek öneriler haline gelmelidir.