İsviçre Sağlık Sistemi – 2

 

 

 

 

Sağlık sisteminde köklü değişiklikler yapmayı amaçlayan kaldıraçlar

Şu anda sağlığın özelleştirilmesi ve daha kârlı bir alan haline getirilmesine ilişkin çabalar ve projeler, sağlık sektöründe köklü değişiklikler yapmayı amaçlayan iki kaldıracın güçlendirilmesinde birleşiyor:

1.Bir baskı aracı olarak sağlık sigortası primleri:yani sağlıkla ilgili mali yükü artırmak. Her şeyden önce, halkın büyük bir kısmı için karşılanabilirliği giderek daha da zorlaşan sağlık sigortası primleri artmaya devam etmelidir. Bu durum, mevcut durumu giderek daha az katlanılabilir hale getirmekte ve bu nedenle,aksi bir durumda çok az şansı olacak değişikliklerin dayatılması için belirleyici bir baskı aracı olmaktadır.

2.Sözde maliyetleri düşürmek için piyasa mekanizmaları: Sağlık hizmetlerinde piyasa mekanizmalarının yaygınlaşması. Hasta/tüketici özgürlüğünü genişletirken maliyetleri “kontrol altına almak”amacıyla her derde deva olarak sunulurlar. Gerçekte, sağlık hizmetlerini özel yatırımcılar için yeni kârlı yatırım yolları yaratacak şekilde yeniden şekillendirmeye hizmet ederler.

 

Etkiler

Mevcut aşamada, aşağıdaki ana etkiler ayırt edilebilir:

1.Temel sigortaya yönelik saldırılar:Sağlık sigortası primlerindeki artışların yarattığı çıkmaz, insanları çeşitli tedavilerin sigorta kapsamından çıkarılması pahasına primleri daha ucuz olan sigortalara mecbur bırakmaktadır.

Yüksek muafiyetlerin yaygınlaşması, katkı paylarını azaltmak için belirli bir prosedürü öngören sigortalar (aile hekimi, teletıp, eczane, vb.) zaten nüfusun büyük bir kısmı için sağlık hizmetlerine erişimin kısmen koşullu olduğu anlamına gelmektedir. Sigorta şirketleri tarafından zorlanan bakım yönetim sistemi bu yönde atılmış ek bir adım olacaktır. CSS genel müdürünün yıllık 10.000 frank tutarındaki muafiyet önerisi, neredeyse tüm yaygın tedavilerin sağlık sigortası kapsamından çıkarılmasına karşılık geldiği için kaçış çizgisini çiziyor. Bu durum, mali gücü ne olursa olsun sağlık hizmetlerine erişimin artık kanıksanmadığı bir ruh halini giderek daha fazla yaratmaktadır.

Interpharma tarafından hazırlatılan ve 19 Haziran 2018’de yayınlanan son Sağlık Gözlem Raporu’nun sonuçları bu konudaki endişeyi yansıtmaktadır: hizmetlere erişim açısından statükoya bağlılık artarken, aynı zamanda sağlık hizmetleri maliyetleri ve sağlık sigortası primlerindeki artış konusunda da bir endişe söz konusudur.

 

2.Federal Konseyin karşı reformlarının merkezinde yer alan hastaneler: Sağlık sisteminin merkezini oluşturan hastaneler, karşı reformların da merkezinde yer almaktadır. Sağlık sisteminin merkezinde yer alan hastaneler, karşı reformların da merkezinde yer almaktadır. Yeni fonları tam anlamıyla etkisini göstermeye başladı:

– Kurumlar giderek daha büyük bir mali baskıya maruz kalmaktadır. Bunun başlıca sebepleri şunlardır: a) geri ödemelerin azalması; b) kantonların kâr amacı gütmeyen hizmetlerin (yardım hizmetleri) finansmanını azaltma çabaları; c) yeni yatırımları finanse etme ihtiyacı; d) ayakta tedavi hizmetlerine doğru zorunlu geçiş, bu da onları yatırım yapmaya zorlarken aynı zamanda gelirlerini azaltmaktadır.

Hastaneler bu mali baskıya şu yollarla tepki veriyor:

– sanayileşmenin ve ” tedavi zincirinin hızlandırılması”

– Personelin çalışma koşullarının kötüleşmesi (maaşlar ve çalışma saatleri üzerindeki baskı, istenen ve uygun bakım ve tedavinin sağlanmasını imkânsız kılan iş yükünün artması, bunun vicdani bir yük olması, vb.)

– Daha küçük yapıların kapatılmasıyla daha büyük yapılara ağırlık verilmesi (Basel-Stadt ve Basel-Land hastanelerinin birleşme projesi buna bir örnektir),

– Ama aynı zamanda yeni yatırımlar yoluyla,bir yandan, daha “cazip” olmak için teknik donanımlarını ve/veya yataklı bölümlerini yenilemek. Öte yandan, ayakta tedavi alanına girerek tedavi süreçleri üzerindeki kontrollerini dikeyleştirmek için (örneğin Luzern’de kanton hastanesi, “işe alım potansiyelini” daha iyi kontrol edebilmek için, yerleşik bağımsız doktorlarla rekabet halinde, Migros/Medbase (!) tarafından işletilen bir ayakta tedavi merkezi inşa etmektedir).

Hastane sektörü aslında kriz, mali zorluklar, devralmalar, kapanmalar vb. ile sonuçlanacak bir artan rekabet/aşırı yatırım döngüsüne yakalanmıştır. Bu gelişmeye, kamu kurumlarının özelleştirilmesi de dahil olmak üzere özel sektörün güçlendirilmesi eşlik etmektedir.

 

3.Özel sektörün yaygınlaşması: Önümüzdeki otuz yıl içinde büyümesi beklenen uzun süreli bakım alanında özel sektör de yaygınlaşmaktadır. Kanton ve belediye bütçelerinin azaltılması yönündeki baskıyı daha fazla gelir elde etmek için kullanıyor. Özel sektörün “daha ucuz” olduğunu iddia etmek adına yaptığı da budur. Kapitalist zincirler -bazıları uluslararası olmak üzere- hâlihazırda huzurevi arzının bir kısmını kontrol etmektedir. Özel Spitex şirketleri, kamu hizmetlerine alternatif olarak indirimli fiyatlarla (ve buna uygun çalışma koşullarıyla) kendilerini kabul ettirmeye çalışıyor. Bu, UDC/SVP’li Bern Milletvekili Pierre AlainSchnegg gibi, programı sosyal sistemin yıkımı olan politikacıların yardımıyla gerçekleşiyor.

 

  1. İş yükünde artış: Tüm sektörlerde ve her seviyede, bu değişiklikler sağlık sektöründe çalışan emekçileri etkilemektedir. Bu kişilerin hissettiği sıkıntının nedeni özellikle iş yükünün artması, işin içeriğinin mesleki kimlikle çelişecek şekilde yeniden tanımlanması ve çalışma koşullarının (ücretler, çalışma saatleri) kötüleşmesidir.

 

Çözümler

Karşı reformların dayandığı anlayış şu iddiada bulunmaktadır: “Sağlık harcamaları dayanılmaz hale gelmektedir; sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve maliyetlerini düşürmek için piyasa ve rekabet vazgeçilmezdir; hastalar sorumluluk almalıdır: herkes kendi imkânlarına ve performansına göre”.

Oysa sağlık sektöründe sosyal eşitsizlik olması insanlık dışı bir tutumdur; sağlık hizmetlerine erişim herkes için garanti altına alınabilir ve alınmalıdır; sadece sosyal güvenlik tarafından finanse edilen bir kamu hizmeti, “önceliğin birkaç büyük ekonomik grubun faaliyetleri ve bir azınlığın refahı değil, emekçilere saygı ile birlikte halkın sağlığı olduğunu” garanti altına alabilir.

Bu özellikle şu anlama gelmektedir:

1.Herkesin mevcut en iyi tedaviye erişimini garanti altına almak için sağlık sigortasının gelire bağlı, sosyal finansmanı.

Mevcut tedavi uygulamaları kaçınılmaz olarak kapsam ve tedaviye erişimde gelir temelli ayrımcılıklara yol açmaktadır. Bu da halkın giderek daha büyük bir kısmı için ‘tedavideyetersizliğin’ artmasına yol açmaktadır.

Sosyal finansman aynı zamanda uzun süreli bakımı, evde bakımı ve huzurevlerini de kapsamalıdır. Aksi takdirde, bakıma erişimdeki sosyal eşitsizlik bu bölgelerde artacak ve bu da önümüzdeki on yıllarda halkın sağlığı açısından hayati önemehaiz olacaktır.

2.Kaliteli sağlık hizmetleri iyi çalışma koşulları gerektirir ve iyi çalışma koşulları da kaliteli tedavi ve bakım sunma imkanını sağlar.

Verimlilik/üretkenlik iddiası ve bunun sonucunda sağlık hizmetlerinin sanayileşmesi – hastanelerde olduğu kadar evde bakım ve huzurevlerinde de – kaliteli sağlık hizmetlerinin ve iyi çalışma koşullarının bir numaralı düşmanıdır. Günümüzün tedavi ve bakım hizmetlerinin yeniden yapılandırılması, finansal hedeflere yönelik göstermelik bir verimliliği değil, sağlık emekçilerinin ve hastaların ihtiyaçlarını ortak bir başlangıç noktası olarak almalıdır. Bu iki boyut arasındaki ayrılmaz bağ, daha insancıl bir sağlık sistemi için olası bir birleşik toplumsal ve sendikal mücadeleninve örgütlenmenin temelini oluşturmaktadır.

3.Sağlık bir meta değildir, DRG (vaka başına sabit oran) temelli hastane finansmanı kaldırılmalı ve kapsamlı kamu sağlık hizmetleri sunulmalıdır.

Yeni DRG temelli hastane finansmanı, kâr odaklı ve liderliğindeki ticari sektörün hastanelere ve devamında sağlık hizmetlerine nüfuz etmesi için gerekli koşulların yaratılmasına hizmet etmektedir. Uzun vadede bu, kaçınılmaz olarak herkes için kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin zorlaştırılması ve emekçilerin çalışma koşullarına yönelik bir saldırı anlamına gelmektedir.

 

DRG aracılığıyla finansman

Yeni bir hastane finansman sistemi 2012 yılından beri yürürlüktedir. DRG (teşhisle ilgili gruplar) sistemine dayalı bir finansmandır. İlk olarak 1980’lerin başında ABD’de uygulamaya konulan bu sistem, hastaneleri daha verimli olmaya zorlamak amacıyla, sunulan hizmetleri (geceleme, yemek, ameliyathane kullanımı, doktor ücretleri, ilaçlar, vs.) finanse etmek yerine, her tipik hastane tedavisi (örneğin apandisit tedavisi) için sözde genel sabit fiyatlar belirlenmesi gerektiği ilkesine dayanmaktadır.

Bu amaçla, hastanelerde gerçekleştirilen tüm tedaviler, mali açıdan nispeten homojen olması beklenen gruplara – DRG’lere – ayrılmıştır (İsviçre’de vaka başına 1000’den fazla DRG / sabit oran). Bu grupların her birinin geri ödeme miktarı, o grubun tedavisinin ortalama maliyetine dayanmaktadır. Dolayısıyla, belirli bir tedavinin yürürlükteki maliyetleri sabit geri ödeme tutarından yüksekse, hastane zarar eder. Tersine, daha düşük maliyetli bir tedavi hastaneye kâr getirir.

Bu sistemin iki sonucu vardır:

1) Tüm hastaneler üzerinde planlanan geri ödeme miktarlarını aşmamaları yönünde baskı. Bunun için hastaneler, tedavilerini standartlaştırma ve hastanede kalış sürelerini azaltmaya (hastaneden çok hızlı ayrılmaların tehlikeleri pahasına) teşvik edilmektedir.

2) “kârlı” tedavilerde uzmanlaşma ve kârlı olmayan faaliyetleri ve hastaları (örneğin çok sayıda komplikasyonu olan yaşlılar) ihmal etme yönünde bir teşvik. Bu olasılık esas olarak özel hastaneler için geçerlidir.

Bu yapıyla mücadele, toplumsal mücadele ve örgütlenme yoluyla gerçekleştirilebilir:

  1. a) çeşitli sağlık kuruluşlarının bütünlük içerisinde ve işbirliğine dayalı (rekabetten ziyade) erişim sunmaları. Bunlar halk sağlığı hizmetlerinin bileşenleri olarak tasarlanmalıdır. Sağlık hizmetleri özel, kâr amacı güden şirketlerin elinde kalmamalıdır.
  2. b) Sağlık hizmetleri sözde fiyatlandırma ve rekabete dayalı değil, faaliyetlerine ve bunların gerçek maliyetlerine dayalı olarak finanse edilmelidir. Eğitim ve kamu güvenliği (2000’li yıllara kadar hastanelerde olduğu gibi) bu şekilde finanse edilmelidir. Yani, kamu yararı olarak tanımlanan ihtiyaçların karşılanması için yapılan gerçek maliyetlere dayanmalıdır.
  3. c) Sağlık emekçileri ve kullanıcı/hasta temsilcileri bu kamu hizmetlerinin ve kurumlarının yönetimine etkin bir şekilde katılmalıdır.

İsviçre’deki özel kliniklerin patronları

İsviçre’deki çoğu özel klinik ve kurumun ait olduğu üç ana grup vardır.

Hirslanden: UBS tarafından 1990 yılında kurulan bu holding şirketi şu anda 17 klinik ve 100 ayakta tedavi merkezini bir araya getirmekte, yaklaşık 10.000 çalışanı ve yıllık yaklaşık 2 milyar CHF cirosu bulunmaktadır. Grup, varlıklarının yaklaşık 7 milyar olduğu tahmin edilen Güney Afrikalı Johann Rupert tarafından kontrol edilen Londra merkezli Remgro Holding’e ait. Rupert, Güney Afrika hükümetinin siyahi nüfusun yaşam koşullarını iyileştirecek tüm önlemlerine her zaman karşı çıkmıştır.

AMEOS: Merkezi Zürih’te bulunan ancak esas olarak Almanya’da faaliyet gösteren bir başka grup ise son yıllarda çok sert grevlere neden olan son derece anti-sosyal şirket politikalarıyla tanınıyor. İsviçre’de 2017 yılında Brunner’dekiSeeklinikum’u, ardından da Einsiedeln Hastanesi’ni satın aldı ve şimdi de şimdiye kadar kamuya ya da kâr amacı gütmeyen vakıflara ait olan bir dizi başka hastaneyi satın almak istiyor.

SwissMedical Network (İsviçre Tıp Ağı): Bu grup, Vaud kantonunda Orta Doğu’dan gelen hastaların tedavisinde uzmanlaşmış özel klinik Genolier’in satın alınmasıyla kurulmuştur. Grupta şu anda 22 klinik ve 40’tan fazla ayakta tedavi merkezi bulunmaktadır. Yıllık cironun 600 milyon CHF’den fazla olduğu tahmin edilmektedir. SwissMedicalNetwork’ün sahibi, gayrimenkul spekülasyonu alanında faaliyet gösteren Aevis Victoria SA’dır. Grubun güçlü adamı Antoine Hubert’in mal varlığının yarım milyar civarında olduğu tahmin ediliyor. Hubert, pandemi sırasında Federal Konsey’in ‘diktatörlük politikasına’ karşı sert polemikleriyle öne çıktı (sağlık sektöründe faaliyet gösterenler için iyi bir örnek!).