14 Haziran grevi göçmen kadınlar için de önemli

 

 

 

Göçmen kadınlar, kadın ve göçmen olarak iki kez ayrımcılığa uğramaktadır. Bu gerçek çoğu zaman gözardı edilmektedir: 14 Haziran 2023, kadın göçmen işçiler için çifte eşitlik talebinde bulunmak için bir fırsattır.

Daha fazla ücret!

Küresel ekonomide göçmen kadınlar ile İsviçreli erkekler arasındaki ücret farkı tam zamanlı işlerde %26’dır. Bu oran, %18 olan ortalama farkın oldukça üzerindedir. Birçok göçmen kadın işçi temizlik, bakım, çocuk bakımı ve satış gibi düşük ücretli sektörlerde istihdam edilmektedir. Genellikle temel olan bu işler değersizleştirilmekte ve düşük ücretlendirilmektedir. Buna ek olarak, pek çok kadın göçmen işçi yükseköğrenim düzeyine sahiptir. Dolayısıyla, %27’si işleri için gereğinden fazla niteliklidir. Becerileri ne tanınmakta ne de uygun şekilde ücretlendirilmektedir. Bu doğrultuda İsviçre Sendikalar Birliği’nin (SSP/SGB), “4500 frank asgari ücret, temel işlerin yeniden değerlendirilmesi, diplomaların tanınması ve herkes için eğitim ve ileri eğitim hakkı” talepleri desteklenmelidir.

Daha fazla kamu hizmeti!

Kamu sektörü, özel sektöre kıyasla daha düşük ücret eşitsizliğine ve az sayıda düşük ücrete sahip olmakla övünmektedir. Ancak kamu işverenleri temizlik, mutfak, kantin ve çamaşırhane gibi alanları dışarıdan temin etmektedir. Bu özelleştirmelerin sonucu olarak çalışma koşulları ve emekli maaşları kötüleşmiş, bu da bu sektörlerde aşırı temsil edilen göçmen kadın işçileri olumsuz etkilemiştir.

Belediyeler, kantonlar ve Konfederasyon tarafından dışarıya verilen tüm görevlerin yeniden kamulaştırılması talep edilmelidir. Göçmen kadın işçiler aynı çalışma koşullarından, ücretlerden ve emeklilik maaşlarından yararlanmalıdır.

Daha fazla güvenlik!

Sosyal güvenlik ve siyasi katılım hala büyük ölçüde yaşlı, yerli halktan erkeklerin ayrıcalıklarıdır. Göçmen kadınlar genellikle kendilerini geldikleri ülkelerde başlayan ve burada devam eden güvencesiz durumlarda bulmaktadır. Kadın göçmen işçiler, güvencesiz işlerde, belirli süreli işlerde ve çağrı üzerine çalışmada aşırı yoğunlukta istihdam edilmektedir. Bu güvencesizliğe ek olarak, sosyal yardıma başvurmaları halinde oturma izinlerinin geri alınması gibi çifte bir cezayla karşı karşıya kalmaktadırlar. Ancak yoksulluk bir suç değildir!

Yoksulluğun suç sayılmasına karşı mücadele edilmeli ve Yabancılar Yasası’nın bu hükmünün kaldırılması için yürütülen kampanyalar desteklenmeli ve güçlendirilmelidir.

Daha fazla hak!

İsviçre kadınlara oy kullanma hakkını ancak 1971 yılında verebilmiştir. Bugün İsviçre hala nüfusun dörtte birini, yani burada doğanlar da dahil olmak üzere İsviçre pasaportuna sahip olmayan herkesi siyasi haklardan mahrum bırakmaktadır. “Dört Çeyrek Girişimi” adı verilen popüler bir girişim, yerleşim durumuna bakılmaksızın beş yıllık yasal ikametten sonra vatandaşlığa geçme hakkını ve ülke çapında şeffaf ve adil bir prosedürü garanti altına almayı amaçlayan yeni bir vatandaşlık hakkı önererek bu demokratik açığı ele almaktadır.

“Four Quarters – Dört Çeyrek” girişimi desteklenmelidir çünkü güvencesizlik yerine daha fazla entegrasyon gereklidir. (Arkadaş)